Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG (BÊN A)

1.1.      Quyền của Bên A

 • Được đảm bảo sử dụng các dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và/hoặc do Bên B công bố.
 • Được giải thích, hướng dẫn về giá cước và cách sử dụng dịch vụ, thiết bị do Bên B cung cấp.
 • Được đơn phương chấm dứt hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ đang sử dụng khi có yêu cầu bằng văn bản được gửi trước 03 (ba) ngày cho Bên B. Trong trường hợp tạm ngừng dịch vụ, thời gian để tạm ngừng dịch vụ mà Bên A đề nghị không được quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc. Trong trường hợp đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ, Bên A phải hoàn trả toàn bộ giá trị khuyến mại, thiết bị mà Bên B cho Bên A thuê hoặc mượn (nếu có) và thanh toán đầy đủ cước phí sử dụng tính đến thời điểm chấm dứt cho Bên B.
 • Được thay đổi địa chỉ sử dụng hoặc đổi số thuê bao đang sử dụng trong khả năng thực hiện của Bên B khi cần thiết.
 • Được quyền khiếu nại về giá cước hoặc chất lượng dịch vụ hay các vi phạm khác của Bên B theo quy định của pháp luật về Viễn thông.
 • Được thông báo, giải thích kịp thời về sự thay đổi điều kiện sử dụng dịch vụ hoặc bị gián đoạn các thông tin trong các trường hợp bất khả kháng bằng các hình thức như email, văn bản….
 • Được hoàn trả các khoản tiền kí quỹ, đặt cọc còn lại (nếu có) khi chấm dứt Hợp đồng.
 • Được quyền yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm;
 • Sử dụng dịch vụ viễn thông theo giá cước thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông;
 • Được quyền đảm bảo bí mật các thông tin riêng được ghi trong Hợp đồng.
 • Các quyền được quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Có quyền lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý về việc Bên A thông báo cho Bên B các chương trình chăm sóc khách hàng hoặc khuyến mại của Bên B qua hệ thống email, SMS.

1.2.      Nghĩa vụ của Bên A

 • Thực hiện đúng các quy định về pháp luật, hướng dẫn của Bên B cùng các thỏa thuận đã cam kết tại Hợp đồng này trong quá trình sử dụng dịch vụ và thiết bị.
 • Không sử dụng đường truyền điện thoại cố định trên nền tảng IP và các dịch vụ đã được Bên B cung cấp để kinh doanh dưới mọi hình thức nếu chưa có sự chấp nhận bằng văn bản của Bên B.
 • Không được tự ý thay đổi địa chỉ lắp đặt thiết bị và số điện thoại sử dụng dịch vụ khi chưa có văn bản chấp thuận của Bên B.
 • Thanh toán hóa đơn tính cước phát sinh hàng tháng của dịch vụ điện thoại cố định trên nền tảng IP đầy đủ và đúng hạn. Nếu làm hư hỏng hoặc mất thiết bị đầu cuối thuê từ Bên B thì Bên A phải thanh toán cho Bên B khoản bồi thường tương ứng với giá trị thiệt hại đã gây ra vào kỳ thu cước của tháng phát sinh.
 • Sử dụng thiết bị đầu cuối thuê bao đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật do Bên B đưa ra.
 • Thực hiện đúng các quy định, thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của Bên B khi có yêu cầu: tạm ngưng, chấm dứt Hợp đồng, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, ủy quyền, chuyển quyền sử dụng, hoặc thay đổi thiết bị đầu cuối.
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại. Trong thời gian chờ giải quyết vẫn phải thanh toán cước phí và thực hiện đúng các nghĩa vụ trong Hợp đồng trừ trường hợp Bên A khiếu nại do Bên B không thực hiện đúng Hợp đồng.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ còn lại cho Bên B khi chấm dứt Hợp đồng hoặc khi có vi phạm mà Bên B phải đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng này.
 • Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin bảo mật kỹ thuật do Bên B cung cấp.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI (BÊN B)

2.1.      Quyền của Bên B

 • Được yêu cầu Bên A thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng.
 • Có quyền đơn phương tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ nhưng phải báo cho Bên A biết trước 03 (ba) ngày qua email (trừ mục e điều khoản này) trong các trường hợp sau đây:
 1. Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán cước hoặc bồi thường (nếu có) cho Bên B theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp đồng.
 2. Bên A tiếp tục sử dụng thiết bị đầu cuối thuê bao không đúng chuẩn, quy cách sử dụng khi đã được Bên B thông báo.
 3. Bên A kinh doanh lại đường dây điện thoại và/hoặc các dịch vụ do Bên B cung cấp khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.
 4. Bên A tự ý chuyển quyền sử dụng dịch vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản có xác nhận của Hai Bên.
 5. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên B sẽ thực hiện theo thời gian được yêu cầu và sẽ gửi thông báo cho Bên A chậm nhất 01 (một) ngày làm việc sau đó.
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bên B buộc phải áp dụng việc tạm ngừng dịch vụ đối với Bên A theo các Điểm a, b, c, d tại Khoản 2.1.1 trên mà Bên A vẫn không thực hiện các biện pháp như Bên B yêu cầu để sử dụng lại.

2.2.      Nghĩa vụ của Bên B

 • Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ điện thoại cố định theo yêu cầu của Bên A.
 • Bảo mật thông tin liên quan đến Bên A bao gồm tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, vị trí máy gọi, vị trí máy được gọi, thời gian gọi và thông tin riêng khác mà Bên A đã cung cấp, không được chuyển giao thông tin của Bên A cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của Bên A trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Viễn thông hiện hành.
 • Hướng dẫn về giá cước và cách sử dụng dịch vụ, thiết bị do Bên B cung cấp.
 • Hướng dẫn cho Bên A các quy trình thủ tục để Bên A thực hiện các quyền: tạm ngưng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, ủy quyền, chuyển quyền sử dụng, hoặc thay đổi thiết bị đầu cuối.
 • Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại của Bên A liên quan đến cước phí dịch vụ, vấn đề cung cấp và sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật về Viễn thông trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được khiếu nại.
 • Thông báo, giải thích kịp thời cho Bên A biết mọi sự thay đổi điều kiện sử dụng dịch vụ hoặc gián đoạn thông tin vì lí do bất khả  kháng bằng  hình thức email, văn bản…
 • Hoàn trả các khoản ký quỹ, đặt cọc (nếu có) còn lại cho Bên A khi chấm dứt hợp đồng.
 • Cung cấp cho Bên A hoá đơn tài chính để Bên A thanh toán đầy đủ các khoản mục theo đúng nội dung của Hợp đồng.
 • Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật do lỗi của Nhà cung cấp dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật sẽ có mặt tại trụ sở của khách hàng trong ngày để trực tiếp hỗ trợ khách hàng xử lý, hoặc hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố online trong vòng 4 giờ.
 • Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.
 • Các nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Điều 18 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.